Regulamin sklepu Rowerydomiasta.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady: – korzystania ze Sklepu,
– składania Zamówień,
– dostarczania Produktów,
– uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,
– uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.


1.2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może: – zapoznać się z Produktami,
– zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,
– skorzystać z płatnej usługi CAT – tj. usługi polegającej na zmontowaniu roweru Klienta przez serwis Sklepu internetowego. Koszt to 20zł za usługę montażu. Opcja dostępna jedynie dla zakupu rowerów, wpisaniu w „uwagach zamówienia” informacji o montażu, oraz wcześniejszym uregulowaniu należności( przelew na konto lub PayU ). W tej opcji nie ma możliwości zapłaty za przesyłkę przy odbiorze.


1.3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rowerydomiasta.pl prowadzony jest przez firmę Małgorzata Łyszczak Rowery Miejskie z siedzibą os. Lotnictwa polskiego 16/32, 60-406 Poznań, nip 9271683493, adres do korespondencji Rowery Miejskie, ul. Dąbrowskiego 111, Poznań 60-574, adres poczty elektronicznej:
electrarowerymiejskie@gmail.com


1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


1.5. Definicje:
1.5.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
1.5.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.5.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.5.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.5.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
1.5.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.5.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.5.10. SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.rowerydomiasta.pl.
1.5.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Małgorzata Łyszczak Rowery Miejskie z siedzibą os. Lotnictwa polskiego 16/32, 60-406 Poznań, nip 9271683493, adres do korespondencji Rowery Miejskie, ul. Dąbrowskiego 111, Poznań 60-574, adres poczty elektronicznej: electrarowerymiejskie@gmail.com
1.5.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.5.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.5.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.5.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


1.6.Klient może kontaktować się ze Sklepem:
– telefonicznie pod nr 669 457 456 (koszt połączenia wg stawek operatora),
– za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres electrarowerymiejskie@gmail.com
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres Rowery Miejskie, ul. Dąbrowskiego 111, Poznań 60-574


1.7. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Stwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola ZAMAWIAM I PŁACĘ do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.3. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 2.1.2. w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:
– kosztu Produktu/Produktów tj łącznej ceny,
– kosztu dostawy,
– ewentualnych rabatów.


2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.2.1. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.


2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, konieczne do korzystania ze Sklepu:
2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript


2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.


2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.
71 Kodeksu Cywilnego.


3.2. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia oraz o głównych cechach Usług.


3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła – jest ceną brutto. Cenynie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane wtrakcie składania Zamówienia oraz dostępne w zakładkach: „Cennik dostaw” oraz „Sposoby Płatności.”


3.4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi odrębną przesyłką lub wraz z zamówionym towarem.


3.5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.


3.6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

3.6.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
3.6.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.


3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przekazanie Klientowi na trwałym nośniku Regulaminu Sklepu oraz Formularza odstąpienia od umowy poprzez przesłanie ich Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.8 Zawarcie umowy
Przedstawione opisy produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowią wiążącej oferty z naszej strony.


3.9 Zastrzeżenia dotyczące zamówienia
Jeżeli zamówiony przez klienta produkt został wycofany ze sprzedaży i nie posiadamy go w magazynie, zastrzegamy sobie prawo by nie zaakceptować zamówienia lub do odstąpienia od umowy.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.2. Bank: PKO Bank Polski
4.1.3.Numer rachunku: 08 1020 4027 0000 1902 1583 7520


5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.1.1. Przesyłka kurierska.
5.1.2. Odbiór osobisty pod adresem: Salon Rowery Miejskie Electra, ul. Dąbrowskiego 111,
60-574 Poznań– w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00 sobota 11:00-15:00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.


5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5.3. Koszty dostawy Produktu do Klienta ponosi Klient. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne w zakładkach: „Cennik dostaw” oraz „Sposoby Płatności.”. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.


5.4. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedawcę znajdujących się na stronie Sklepu, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

Terminy powyższe należy liczyć w następujący sposób:
5.4.1. Przy płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: electrarowerymiejskie@gmail.com lub też pisemnie na adres: Rowery Miejskie, ul. Dąbrowskiego 111, 60-574 Poznań. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.


7.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, m.in. jeśli rzecz:
– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
– nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
– została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

7.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 7.2. jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.


7.4. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.


7.5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem
określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:
– oświadczenie o obniżeniu ceny,
– oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest,
– roszczenie o usunięcie wady,
– roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad,
Klient powinien odesłać pocztą na adres: Rowery Miejskie, ul. Dąbrowskiego 111, 60-574 Poznań. Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając pismo na adres: electrarowerymiejskie@gmail.com.


7.6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w takiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub udzielana w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


7.8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

8. Gwarancja


8.1. Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.


8.2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie
ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).


9.2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia
zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów.

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane w punkcie 7.5. Regulaminu).


9.4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce „Odstąpienie od umowy”, jednak nie jest to obowiązkowe.


9.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


9.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


9.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę na zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.
Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.


9.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


9.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


9.10.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:
1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.


10.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


10.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


10.6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu.
11.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy
Sprzedaży.
11.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.


11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

11.5. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.


11.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu
26.04.2020.